بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ورتالىق ۇلتتار ءان – ءبي ۇيىرمەسىنىڭ 2015 – جىلعى «داڭقپەن قاۋاشاق جارۋ» اتىنداعى كۇزگى ويىن – ساۋىعى رەسمي باستالدى(3)

2015.09.17 14:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ورتالىق ۇلتتار ءان – ءبي ۇيىرمەسىنىڭ 2015 – جىلعى «داڭقپەن قاۋاشاق جارۋ» اتىنداعى كۇزگى ويىن – ساۋىعى رەسمي باستالدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت