بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بۋىرشىن اۋدانى قۇربان ايت ساۋىق كەشىن وتكىزدى(9)

2015.09.21 10:55  

بۋىرشىن اۋدانى قۇربان ايت ساۋىق كەشىن وتكىزدى(9)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت