بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«ەڭ سۇلۋ ۆالەيبولشى بويجەتكەن» ءسابينا التىنبەكوۆا جاپونياداعى ۆالەيبول كلۋبىنا قوسىلدى

2015.09.23 11:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 23 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. جۇڭگو اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، «الەمدەگى ەڭ سۇلۋ ۆالەيبولشى بويجەتكەن» دەگەن اتى بار 18 جاستاعى قازاقستاندىق قىز ءسابينا التىنبەكوۆا جاپونياداعى ۆالەيبول كلۋبىنا قابىلداندى.

  ءسابينا التىنبەكوۆا بىلتىر تايۋاندا وتكىزىلگەن ايەلدەردىڭ ازيا جاستار ۆالەيبول (19U) چەمپيوناتىندا سۇلۋ كەلبەتىمەن كوزگە ءتۇسىپ، توردوستار ونى «الەمدەگى ەڭ سۇلۋ ۆالەيبولشى بويجەتكەن» «قازاقستان سۇلۋى» دەپ اتاپ كەتكەن.

  قازاقستان اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءسابينانى قابىلداعان GSS Sunbeams كلۋبى جۋىردا ونىڭ جاتتىعۋ جاساعان سۋرەتتەرىن جاريالاعان، ءسابينانىڭ جۋىقتا الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاعان سۋرەتتەرى بۇل حاباردى راستايدى. اتالعان كلۋب تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءىس جۇزىندە، ءسابينا تامىز ايىنان باستاپ توكيو كومانداسىنىڭ اتىنان كلۋبتا جاتتىعۋ جاساعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت