بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بيلل گاتەستىڭ سەاتتلە قالاسىنداعى ساۋلەتتى تۇراعى(4)

2015.09.23 15:35  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت