بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

باتىس ەلدەرىنىڭ نەگىزگى اقپارات قۇرالدارىنىڭ توراپتارى شي جينپيڭنىڭ ا ق ش – قا ساپارىنا نازار اۋداردى(4)

2015.09.24 14:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

باتىس ەلدەرىنىڭ نەگىزگى اقپارات قۇرالدارىنىڭ توراپتارى شي جينپيڭنىڭ ا ق ش – قا ساپارىنا نازار اۋداردى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت