بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

از ۇلت ءان بيلەرىنەن «كەڭ دالامىز» اتتى تارتىمدى كونسەرت قويىلدى(8)

2015.09.25 13:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

از ۇلت ءان بيلەرىنەن «كەڭ دالامىز» اتتى تارتىمدى كونسەرت قويىلدى(8)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت