بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پىڭ لييۋان ا ق ش فرەد حاجينسون زەرتتەۋ ورتالىعىنا ەكسكۋرسيالاي باردى(2)

2015.09.25 14:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

پىڭ لييۋان ا ق ش فرەد حاجينسون زەرتتەۋ ورتالىعىنا ەكسكۋرسيالاي باردى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت