بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءتاڭىرتاۋدا اقشا قار جاۋدى(3)

2015.09.30 14:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءتاڭىرتاۋدا اقشا قار جاۋدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت