بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

التىن كۇزدەگى ارۋ تاڭبالى(2)

2015.10.09 13:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

التىن كۇزدەگى ارۋ تاڭبالى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت