بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يەرۋساليم قالاسىندا پىشاقپەن ادام جارالاۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى

2015.10.09 15:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 9 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 8 – قازان، يەرۋساليمداعى جەڭىل رەلىستى پويەز بەكەتىنىڭ ماڭىندا، يزرايلدىڭ قۇتقارۋ قىزمەتكەرلەرى پىشاقپەن ادام جارالاۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان مايداندى تازالاۋدا.

  سول كۇنى، يەرۋساليمداعى جەڭىل رەلىستى پويەز بەكەتىنىڭ ماڭىندا، پىشاقپەن ادام جارالاۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى. پالەستيندىك جىگىت قولىنا پىشاق الىپ، ناق اتا جولىن قۋعان ەۆرەي وقۋشىسىنا شابۋىلداعان ءارى قاشپاقشى بولعاندا، يزرايلدىڭ اماندىق قورعاۋ قىزمەتكەرىنىڭ بىرەۋىن جارالاپ، ەكى بىردەي ادامدى جارالاعان. ءبىر كۇننىڭ ىشىندە پالەستيندىكتەردىڭ يزرايلدىقتارعا شابۋىلداۋ ۋاقيعاسى نەشە رەت تۋىلىپ، يزرايلدەن 7 ادام جارالانىپ، پالەستيندىك شابۋىلداۋشى وققا ۇشىپ جان ۇزگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت