بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اراتۇرىك اۋدانىنداعى كولەمى 400 مىڭ مۋدان استام كەلەتىن توراڭعى ورمانى ساياحاتشىلاردى باۋرادى

2015.10.10 13:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  قازىر توراڭعى ورمانىن تاماشالايتىن مەزگىل. قازان ايىندا اراتۇرىك اۋدانىنداعى كولەمى 400 مىڭ مۋدان استام كەلەتىن توراڭعى ورمانى ساي – سالانى وزگەشە رەڭگە بولەپ، ايرىقشا كورىنىسىمەن ساياحاتشىلاردى باۋرادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت