بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اراتۇرىك اۋدانىنداعى كولەمى 400 مىڭ مۋدان استام كەلەتىن توراڭعى ورمانى ساياحاتشىلاردى باۋرادى(4)

2015.10.10 13:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

اراتۇرىك اۋدانىنداعى كولەمى 400 مىڭ مۋدان استام كەلەتىن  توراڭعى ورمانى ساياحاتشىلاردى باۋرادى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت