بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭدۇڭدا شەكارادان جاسىرىن ءوتۋ دەلوسى اشكەرەلەندى، 26 ادام 30 شارشى مەترلىك اياداي ۇيدە تۇرعان(6)

2015.10.12 13:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

گۋاڭدۇڭدا شەكارادان جاسىرىن ءوتۋ دەلوسى اشكەرەلەندى، 26 ادام 30 شارشى مەترلىك اياداي ۇيدە تۇرعان(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت