بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جابايى حايۋاناتتاردىڭ قىزىقتى قىلىقتارىن تۇسىرگەن فوتو تۋىندىلار جارىسى

2015.10.12 15:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – قازان، بەيجيڭ. 10 – قازان، تۇڭعىش كەزەكتى جابايى حايۋاناتتاردىڭ قىزىقتى قىلىقتارىن فوتوعا تۇسىرگەن تۋىندىلار سيلىقتى جارىسى الەمدەگى 52 مەملەكەتتەن 1500دەن استام سۋرەتشىنى قاتىناسۋعا باۋرادى، سوڭىندا 45 دانا تۋىندى سوڭعى شەشۋشى جارىسقا تالداندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت