بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

الەمدەگى ساياحات بارىسىندا تۇسىرىلگەن ەڭ ۇزدىك فوتو تۋىندىلار

2015.10.12 15:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – قازان، بەيجيڭ. انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 9 – قازانداعى حابارىنا قاراعاندا، اۆستراليانىڭ مەلبۋرن قالاسىنداعى ءبىر ساياحات سەرىكتىگى ۇيىمداستىرعان 2015 – جىلعى الەمدەگى ساياحات بارىسىندا تۇسىرىلگەن ەڭ ۇزدىك فوتو تۋىندىلار جارىسى اياقتالىپ، ءۇندىستاندىق سۋرەتشى سۇيان ساركاردىڭ ءۇندىستاننىڭ كۋشبەحار رايونىنان تۇسىرگەن بالانىڭ كۇندىكپەن تاياز سۋدى كەشىپ ويناعان سۇيكىمدى سۋرەتى ەڭ ۇزدىك فوتو تۋىندى سيلىعىن يەلەگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت