بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يزرايل شابۋىلداۋ ۋاقيعاسىنا بولعان ساقتىق شارالارىن كۇشەيتتى

2015.10.15 14:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 15 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: پالەستيندىكتەر يەرۋساليم كونە قالاسىنداعى داماسكىدا ناماز وقۋدا.

  يزرايل حاۋىپسىزدىك ىشكى ىستەر كوميتەتى سول كۇنى تاڭ سارىدە جاريالاعان مالىمدەمەسىندە بىلاي دەلىنگەن: حاۋىپسىزدىك ىشكى ىستەر كوميتەتى، جاقىنان بەرگى يزرايلدىقتارعا قاراتا «لاڭكەستىك شابۋىل جاساۋ » اعىمىنا توتەپ بەرۋ ءۇشىن ءبىر قىدىرۋ تىڭ شارالار قولدانۋدى ۇيعاردى.

  13 – قازان كەشتە، يزرايل پرەمەر – مينيسترى نەتانياحۋ ىشكى ىستەر كوميتەتى شۇعىل ءماجىلىسىن اشتى. تۇنىمەن تالقىلاۋ ارقىلى، ىشكى ىستەر كوميتەتى 80 ميلليون يزرايل اقشاسىن (21 ميلليون دوللار) شىعارىپ، يەرۋساليم قالاسىنداعى كوشە اۆتوبوز جۇيەسىنە حاۋىپسىزدىكتى قورعاۋ قوسىنىنان 300 قورعاۋشىنى كوبەيتىپ بەرەتىن بولدى؛ يزرايل ارمياسىنىڭ يزرايل قالالارى مەن جولدارىنداعى قورعاۋ قوسىنىن كوبەيتەتىن بولدى؛ ساقشى جاققا يەرۋساليم قالاسىنداعى حاۋىپسىزدىك جاعدايىنا ساي ارابتار قونىستانعان رايونداردى قۇرساۋلاۋ، قورشاۋعا الۋ جانە جولدارعا بوگەت قويۋ ۇقىعىن بەردى؛ يزرايل مەن پالەستيندى ءبولىپ تۇرعان داۋال ماڭىنداعى «جۇرت ەرەكشە نازار اۋداراتىن» جەرلەرگە يزرايل كەز كەلگەن ۋاقىتتا اسكەرىن كوبەيتەتىن بولدى؛ شابۋىلداۋشىنى ومىرلىك قونستانۋ ۇقىعىنان ماحرۇم ەتەتىن بولدى؛ ساقشى جاقتىڭ قيمىل كولەمىن كەڭەيتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت