بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

رەسەيدە ساۋدا سارايىنا ايۋ كىرىپ كەتتى(4)

2015.10.16 13:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

رەسەيدە ساۋدا سارايىنا ايۋ كىرىپ كەتتى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت