بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«بۇعى مىنگەن تايپانىڭ» دەرەگىن ىزدەۋ

2015.10.20 16:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2010 – جىلى 2 – ماۋسىم، حەيلۇڭجياڭداعى ۇلكەن ھىنگان تاۋلى ءوڭىرى، 83 جاستاعى ماريا سو بۇعىنى قولعا ۇيرەتەتىن ەۆەنكىلەر تايپاسىنىڭ كوسەمى، ولاردىڭ اتا – باباسى بايقال كولى ماڭىنان قونىس اۋدارىپ كەلگەن، ماريا سو ۇلكەن ھىنگان تاۋىندا تۋىلعان، اسقار تاۋلار مەن بۇعىلار ونىڭ ءومىرىنىڭ ءبىر بولەگى سپەتتى. شياۋ ديانچاڭ

  ۇلكەن ھىنگان تاۋ سىلەمى الۇڭ تاۋىنىڭ قاتپارلارىندا «بۇعى مىنگەن تايپا» دەگەن اتى بار ەۆەنكى اڭشىلارى جاسايدى. بۇعىنى قولعا ۇيرەتەتىن ەۆەنكى تايپاسى ياكۋت ەۆەنكىلەرىنىڭ ءبىر تارماعىنا جاتادى، رەسەيدەگى بايقال كولىنىڭ بويىندا تۇراتىن ياكۋت ەۆەنكىلەرىمەن ءبىر اتادان تارايدى. ولاردىڭ تاريحىنىڭ باستاۋ الار تۇسى 3000 جىلدىڭ ارعى جاعىندا جاتىر، 18 – عاسىردا ولاردىڭ اتا – باباسى شار روسسيانىڭ شاپقىنشىلىعى مەن وكتەمدىگىنە توزە الماي، بايقال كولىنىڭ بويىنان ەلىمىزدەگى ەرگۋنا وزەنىنىڭ وڭ جاعالاۋىنداعى ۇلكەن ھىنگان تاۋىنا كوشىپ كەلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت