بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭجۋ حىڭدا كومانداسى 3 جىلدا 2 رەت ازيا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ شەشۋشى جارىسىنا جولداما الدى(14)

2015.10.22 13:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

گۋاڭجۋ حىڭدا كومانداسى 3 جىلدا 2 رەت ازيا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ شەشۋشى جارىسىنا جولداما الدى(14)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت