بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ موڭعۇلكۇرە: ءار ۇلت ساقشىلارى مەن بۇقاراسى قالىڭ قاردا شەكارانى بىرگە شارلادى

2015.10.26 13:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: قوعام حاۋىپسىزدىگى بولىمشەسىندەگى كوماندير – جاۋىنگەرلەر 24 - قازاندا مالشىلارمەن بىرگە جۇڭگو – قازاقستان شەكاراسىن اتپەن شارلاۋدا. شينجياڭ ىلە شەكارا قورعانىس بولىمشە اترەتى قىزىلبۇلاق بولىمشەسى جۇڭگو – قازاقستان شەكاراسىنداعى 45.5 كيلومەترلىك شەكارا بولەگىن شارلاۋ مىندەتىن اتقارادى ءارى قاراماعىنداعى وڭىردەگى 3800دەن استام ءار ۇلت وتباسىنا قىزمەت وتەيدى. اتالعان بولىمشە باسقارۋىنداعى وڭىردە كوپ ۇلت بىرگە قونىستانىپ، مال شارۋاشىلىعىن نەگىز ەتكەن ءىس جۇزىندىك احۋالعا نەگىزدەلە وتىرىپ، ءار ۇلت بۇقاراسىنان ۇيىمداسقان شەكارا قورعاۋ اترەتىن قۇرعان، قازىر ءار ۇلتتان قۇرام تاپقان 125 مالشى شەكارانى قورعاۋ قىزمەتىن قوسىمشا اتقارادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى شيا يفاڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت