بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قىرعىزستاندا سالبۋرىن سالتاناتى وتكىزىلدى

2015.10.26 14:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  قىرعىزستاندا جىلىنا كوكتەم مەن كۇز مەزگىلدەرىنە ءبىر رەت سالبۋرىن سالتاناتى وتكىزىلەدى. ساياتشىلار قىران بۇركىت، جۇيرىك ات، ۇشقىر تازىسىن اكەلىپ، قۇس سالىپ، بايگە وتكىزىپ، اڭشى توبەتتەرىنە ءتۇز تاعىسىن الدىرىپ، سالبۋرىن قىزىعىنا شومادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت