بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جەر سىلكىنىسىنەن كەيىنگى افعانستان

2015.10.28 13:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 27 – قازان، افعانستاننىڭ شىعىسىنداعى نانگارحار ولكەسى، بۇلىنگەن ءۇيىن تەكسەرىپ جۇرگەن تۇرعىن.

  افعانستان اقپارات قۇرالدارىنىڭ 27 – قازاندا حابارلاۋىنشا، 26 – قازاندا تۋىلعان سۇراپىل جەر سىلكىنىسىندە سول كەزگە دەيىن افعانستاننان كەمىندە 90 ادام قازا بولىپ، نەشە ءجۇز ادام جارالانعان. شينحۋا اگەنتتىگى (سافەي فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت