بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تەڭىز تاسباقاسىنىڭ ميلليونداعان جۇمىرتقاسىن كوستا – ريكادا «قوراپتاپ ساتۋعا دايىنداۋدا»(5)

2015.11.11 15:11  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت