بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

CBAدىڭ 6 – اينالىمى: شينجياڭ كومانداسى 2 ۇپاي پارقىمەن جياڭسۋ كومانداسىن ازەر جەڭدى

2015.11.16 14:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – قاراشا، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2015\16 جارىس ماۋسىمىنداعى CBAدىڭ 6 – اينالىمى بەيجيڭ ۋاقىتى 15 – قاراشا كۇنى وتكىزىلدى. شينجياڭ كومانداسى جارىستىڭ الدىڭعى جارتىسىندا 23 ۇپايمەن وق بويى وزىق تۇرعان جاعدايدا نامىسقا تىرتىسقان ارىپتەسى باسىپ وزا جازدادى، قىسىلتاياڭ ساتتە جۋ چي مەن گۇدلوك ۇزدىك ونەر كورسەتىپ، سوڭىندا شينجياڭ كومانداسى 103 : 101 ۇپايمەن جياڭسۋ كومانداسىن جەڭىپ، ارت – ارتىنان 6 رەت جەڭىسكە جەتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت