بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

CBAدىڭ 6 – اينالىمى: شينجياڭ كومانداسى 2 ۇپاي پارقىمەن جياڭسۋ كومانداسىن ازەر جەڭدى(9)

2015.11.16 14:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

CBAدىڭ 6 – اينالىمى: شينجياڭ كومانداسى 2 ۇپاي پارقىمەن جياڭسۋ كومانداسىن ازەر جەڭدى(9)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت