بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پاريجداعى ماريا انا شىركەۋىندە لاڭكەستىك شابۋىلدا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىرۋ سالتى وتكىزىلدى

2015.11.16 15:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – قاراشا، بەيجيڭ. سۋرەتتە: بۇقارالار فرانسيا پاريج قالاسىنداعى ماريا انا شىركەۋىندە ازا ءبىلدىرۋ سالتىنا قاتىناسۋدا. فرانسيادا قالىڭ قاۋىم مەن قازا بولعانداردىڭ وتباسىنداعىلار جانە باقىتقا جاراي امان قالعاندار 15 – قاراشا كەشتە، پاريجداعى ماريا انا شىركەۋىنە بارىپ ازا ءبىلدىرىپ، پاريجداعى لاڭكەستىك شابۋىلدا قازا بولعانداردى ەسكە ءتۇسىردى. قازىرگە دەيىنگى ساناققا قاراعاندا، جۇما كۇنى كەشتە پاريج قالا ورتالىعى جانە قالانىڭ باتىسىنداعى فرانسيا دەنە تاربيە الاڭىنداعى تۋىلعان لاڭكەستىك شابۋىلدا 129 ادام قازا بولىپ،352 ادام جارالانعان، مۇنىڭ ىشىندە 99 ادام اۋىر جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت