بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فرانسيادا سىناق رەتىندە جۇرگىزىلگەن جۇردەك پويەز رەلىستەن اۋىتقىپ وزەن ارناسىنا قۇلادى

2015.11.16 17:04    حالىق تورابى، 16 – قاراشا، بەيجيڭ. جەرگىلكتى ۋاقىت 14 – قاراشا كۇنى سىناق رەتىندە جۇرگىزىلگەن جۇردەك پويەز فرانسيانىڭ شىعىسىنداعى ستراسبۋرگ قالاسىنىڭ ماڭىندا رەلىستەن اۋىتقىپ، 10 ادام ءولىپ، 10 ادام جارالانعان. حابارعا قاراعاندا، پويەز كوپىردەن ءوتىپ بارا جاتقاندا، رەلىستەن اۋىتقىپ ءارى ورتەنىپ، وزەنگە قۇلاعان، سونىمەن بىرگە كوپىردەن ءوتىپ بارا جاتقان باسقا كولىكتەردىڭ دە قۇلاۋىنا سەبەپشى بولعان.

  سۋرەتتە: فرانسيا شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋ مەڭگەرمەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ناق مايدانعا بارىپ، اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتىن ىستەۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت