بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بەيجيڭ: قىرباق قار تۇسەتىن مەزگىلدە قالىڭ قار جاۋدى(4)

2015.11.23 14:38  

بەيجيڭ: قىرباق قار تۇسەتىن مەزگىلدە قالىڭ قار جاۋدى(4)

  

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت