بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭشيدە مىلتىق ۇستاۋ، قوپارىلىس تۋدىرۋ دەلولارىنا سوققى بەرىپ، قىرۋار قارۋ - جاراق پەن وق - دارىلەردى قولعا ءتۇسىردى

2015.11.24 14:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 24 - قاراشا، بەيجيڭ. گۋاڭشي ولكەسى چۇڭزو قالاسىنىڭ قوعام حاۋىپسىزدىك تاراۋلارى 23 - قاراشا كۇنى «كيەلى قىلىش 1 - ءنومىرلى» قيمىلى جونىندە اقپار جاريالاۋ ءماجىلىسىن اشتى، اقپارات قۇرالدارىنا حابارلاۋىنشا، 23 -قاراشا كۇنىنە دەيىن چۇڭزو قالاسىنىڭ قوعام حاۋىپسىزدىك تاراۋلارى قوپارىلىس تۋدىراتىن قاتەرلى زاتتاردى باسقارۋ، رەتكە سالۋ جانە قارۋ - جاراق ۇستاعان، قوپارىلىس تۋدىراتىن زاڭسىز قىلمىستىق ارەكەتتەرگە سوققى بەرۋ ارناۋلى قيمىلىن ورىستەتۋ بارىسىندا، قارۋ - جاراق ۇستاۋ، قوپارىلىس تۋدىرۋ دەلوسىنا قاتىستى 15 دەلونى اشكەرەلەپ، قارۋ - جاراق ۇستاۋ، قوپارىلىس تۋدىرۋ قىلمىس كۇماندىسنان 41 ادامدى ۇستاپ، جيىنى 408 مىلتىق، 3295 تال وق، وقساتىپ جاساعان 6 مىلتىق، 12 تال گرانات، 1630 دانا بەستون، 204 كيلوگرام پارتىلاعىش ءدارى، 5427 مەتر ارقان تەكتەس پارتىلاعىش زات، 111 كيلوگرام وڭاي قوپارىلىس تۋدىراتىن حيميالىق زاتتاردى قولعا تۇسىرگەن.


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت