بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پاريج كليمات وزگەرىسى جونىندەگى ءماجىلىسىنىڭ اشىلۋ قارساڭىندا، جەر - جەردەگى قالىڭ قاۋىم جينالىس وتكىزىپ كليمات وزگەرىسىنە نازار اۋدارۋعا ۇندەدى

2015.11.30 16:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 30 - قاراشا، بەيجيڭ. جەرگىلىكتى ۋاقىت 29 - قاراشا كۇنى، پاريجدە كليمات وزگەرىسى جونىندەگى ءماجىلىستىڭ اشىلۋ قارساڭىندا، الەمنىڭ جەر - جەرىندەگى حالىق بۇقاراسى جينالىس وتكىزىپ كليمات وزگەرىسىنە نازار اۋدارۋ جونىندە ۇندەۋ تاستاۋدا. پاريج كليمات وزگەرىسى جونىندەگى جينالىسى 30 - قاراشادان 11 - جەلتوقسانعا دەيىن پاريجدەگى بۋرگەت كورمە ورتالىعىندا وتكىزىلەدى. وللاند: «13 - قاراشا پاريج تۇتقيىل شابۋىلداۋعا ۇشىراعاننان بەرى، فرانسيا ۇكىمەتى اماندىققا كەپىلدىك ەتۋدىڭ ءبىرقىدىرۋ شارالارىن قولداندى، كليمات وزگەرىسى جونىندەگى وسى جولعى ماجىلىستە وتكىزىلەتىن بولىپ بۇرىن بەلگىلەنگەن كوپتەگەن قيمىلداردىڭ ٶز ساتىمەن ويداعىداي ورىستەتىلۋىن تىلەيمىن»، - دەدى. فرانسيا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، وسى جولعى ءماجىلىستىڭ العاشقى كۇنگى ماجىلىسىنە 147 مەملەكەتتىڭ ەلباسىلارى مەن ۇكىمەت باسشىلارى قاتىناسادى. بۇل 1995 - جىلى «بىرىككەن مەملەكەتتەر ۇيىمى كليمات وزگەرىسى سۇلبالىق شارتىنىڭ» ءبىرىنشى رەتكى شارتتاسقان ەلدەر ءماجىلىسى وتكىزىلگەننەن بەرى قاراي، تۇڭعىش رەت وسىنشا كوپ مەملەكەت باسشىلارى قاتىناساتىن ءماجىلىس، سونىمەن بىرگە، 1948 - جىلدان بەرگى فرانسيادا وتكىزىلگەن ەڭ ۇلكەن ديپلوماتيالىق سالتاناتتى جينالىس بولىپ ەسەپتەلەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت