بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گەرمانيادا «روجدەستۆو اتاي» بولىپ جاسانعان مىڭداعان قالا تۇرعىندارى جىلدىق مەيىر باعىشتاۋ جۇگىرىسىنە قاتىناستى(2)

2015.12.08 14:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

گەرمانيادا «روجدەستۆو اتاي» بولىپ جاسانعان مىڭداعان قالا تۇرعىندارى جىلدىق مەيىر باعىشتاۋ جۇگىرىسىنە قاتىناستى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت