بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جاپون باسقىنشىلارىنىڭ نانجيڭدەگى زور قىرعىنداۋىندا قازا بولعان باۋىرلاستارعا ارنالعان ەسكەرتكىش سارايىنداعى جاڭادان قوسىلعان ساراي اشىلدى

2015.12.08 14:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 8 - جەلتوقسان، بەيجيڭ. جاپون باسقىنشىلارىنىڭ نانجيڭدەگى زور قىرعىنداۋىندا قازا بولعان باۋىرلاستارعا ارنالعان ەسكەرتكىش سارايىنىڭ ءۇشىنشى كەزەكتى كەڭەيتىلگەن ينجەنەرياسىنىڭ قۇرىلىسى ءبىر جىلدان استام ۋاقىتتا اياقتادى ءارى «ادىلەتتىلىك ءسوزسىز جەڭەدى، بەيبىتشىلىك ءسوزسىز جەڭەدى، حالىق ءسوزسىز جەڭەدى» دەگەن تاقىرىپپەن رەسمي اشىلدى.

  جاڭا سارايدىڭ جالپى كولەمى 29683.93 شارشى مەتر بولىپ، مۇندا جالپى تۇلعالىق جاقتان بۇرىنعى «تاريح» جانە «بەيبىتشىلىك» دەگەن ەكى ۇلكەن تاقىرىپقا، «جەڭىس» دەگەن جاڭا تاقىرىپ قوسىلىپ، وعان جالپى 1100 دانا سۋرەت، 6000 نەشە مادەني مۇرا قويىلعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت