بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قارامايلى قالا رايونىندا جابايى قاسقىر بايقالدى

2015.12.08 15:31   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 8 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابى ەرىكتى تىلشىلەرىنىڭ حابارلاۋىنشا (ۋاڭ فەي، تان فەي، رىن تيانشياڭ)، قارامايلى قالالىق حالىق ۇكىمەتىنىڭ اۆتوكولىك اترەتى اۋلاسىندا 4 – جەلتوقساندا جابايى قاسقىر بايقالعان، قارامايلى قالالىق ورمان حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسىنىڭ ساقشىلارى قولدارىنا ساداق، سويىل – توقپاق الىپ، 2 ساعاتتان ارتىق ارباسۋ ارقىلى، اقىرى «شاقىرىلماعان قوناقتى» باعىندىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت