بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قارامايلى قالا رايونىندا جابايى قاسقىر بايقالدى(2)

2015.12.08 15:31   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قارامايلى قالا رايونىندا جابايى قاسقىر بايقالدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت