بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تاعى ەڭ باي 20 ادامنىڭ بايلىعى ا ق ش – تىڭ جارتى جان سانىنىڭ بايلىق قوسىندىسىنان كوپ(2)

2015.12.09 15:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بيلل گەيتس. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى چىن شياۋۋەي فوتوسى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت