بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قىراۋلى قىستىڭ كوركىن - اي (2)

2015.12.10 13:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قىراۋلى قىستىڭ كوركىن - اي (2)

  قار قىمتانعان قىراتتار

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت