بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بەيجيڭ باتىس ۆوگزالىندا ءىرى زاريادتاۋ بەكەتى ىسكە قوسىلدى(3)

2015.12.11 14:01   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

بەيجيڭ باتىس ۆوگزالىندا ءىرى زاريادتاۋ بەكەتى ىسكە قوسىلدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت