بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭجوۋ حىڭدا كومانداسى 4 – ورىنعا يە بولدى(4)

2015.12.21 11:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

گۋاڭجوۋ حىڭدا كومانداسى 4 – ورىنعا يە بولدى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت