بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ازياداعى ەڭ اسەم مەترو بەكەتى پايدالانۋعا بەرىلدى

«جامىراعان جۇلدىزدار» كورىنىسى قالىپتاستى

2015.12.30 15:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 30 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. جۇڭگو اقپارات تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۋحان مەتروسىنىڭ 3 – لەنياسى پايدالانۋعا بەرىلۋىنە بايلانىستى، «ازياداعى ەڭ اسەم مەترو بەكەتى» دەپ اتالعان ۋحان ورتالىق ساۋدا رايونى مەترو بەكەتى 29 – جەلتوقساندا رەسمي اشىلدى. الەمدەگى ون ءىرى مەترو بەكەتىنىڭ قاتارىنان ورىن العان، ازياداعى ەڭ ءىرى مەترو بەكەتى اتالعان بۇل بەكەتتە بۇكىل جۇڭگو بويىنشا تۇڭعىش رەت كۇمبەزشە توبە سالىنىپ، «جۇلدىزدار جامىراعان» اسپان كورىنىسى قالىپتاستىرىلعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت