بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جاڭا جىل دەمالىسىن شينجياڭدىقتار قالاي وتكىزدى

2016.01.04 15:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 4 - قاڭتار، بەيجيڭ. جاڭا جىل دەمالىسىن قالاي وتكىزدىڭىز؟ دوستارىڭىزبەن بىرگە شاڭعى تەبۋگە باردىڭىز با؟ الدە جارىڭىزبەن بىرلىكتە كينو كوردىڭىز بە؟ وتباسىنداعىلارمەن باس قوستىڭىز با؟ جوق، الدە، كورپەگە ورانىپ ۇيقىڭىزدى قاندىردىڭىز با؟ نەمەسە، كورىنىس رايوندارىن ساياحاتتادىڭىز با؟ مەرەكەنى مەيلى قالاي وتكىزسەڭىز دە، 2016 - جىل وسىلاي باستالىپ كەتتى، ءسىزدىڭ وسى ءبىر جىلدا اناعۇرلىم ويداعىداي جاساپ، ارمانداعان ارماندارىڭىزعا جاقىنداي ءتۇسۋىڭىزدى تىلەيمىز!

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت