بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بوسقىندار ەۆروپانىڭ تۇستىك قاقپاسىندا جاڭا جىلدى قارسى الدى

2016.01.04 15:31   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ەزوپ اڭىزدارى جانە ايەل اقىن سافونىڭ ەسىمىمەن الەمگە ايگىلى بولعان گرەتسيانىڭ شىعىسىنداعى لەسبوس ارالى جاڭا جىل قارساڭىندا بوسقىندار اعىنىمەن ادامدار نازارىنا ءىلىندى، بۇل ارا ازيا – افريكا بوسقىندارىنىڭ ەۆروپاعا وتەتىن نەگىزگى وتكەلى. 2015 – جىلدىڭ ەڭ سوڭعى كۇنىندە بۇل ارادا اۋا تەمپەراتۋراسى نولدەن تومەن 4 سەلسي گرادۋسقا تومەندەپ، تەڭىزدە بوران سوعىپ، سۇركەيلى اۋا رايى بوسقىنداردىڭ ەۆروپاعا تاستاعان قادامىنا ۋاقىتتىق بوگەت بولدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت