بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چاڭچۇن قالاسىندا قاردان ۇقساتپالى تيان - انمىن جاسالدى

2016.01.05 13:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 5 - قاڭتار، بەيجيڭ. 3 - قاڭتار چاڭچۇن قالاسىنداعى ءبىر الەۋمەتتىك باقشادا قاردان ويىپ جاسالعان تيان - انمىن بەينە وزىندەي كورىنەدى، ونىڭ ۇستىنە بەس جۇلدىزدى قىزىل تۋ تولتىرا قادالعان، وعان «جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسى جاساسىن، الەم حالقىنىڭ ىنتىماعى جاساسىن» دەگەن كەرمە تۋ ىلىنگەن. قالا تۇرعىندارى تالاسا - تارماسا سۋرەتكە ءتۇستى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت