بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭشيدا جاۋعان نوسەردە ىركىلگەن سۋدىڭ تەرەڭدىگى ءبىر مەتردەن استى

2016.01.11 14:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  گۋاڭشي ولكەسى ليۋجوۋ قالاسىندا 9 – قاڭتار كۇنى كەشتەن 10 – قاڭتار كۇنى تاڭەرتەڭگە دەيىن نوسەر جاۋىپ، ليۋنان رايونى وڭتۇستىك بەكەت جولى 4 – الەۋمەتتىك وڭىرىندە سۋ كولكىپ، عيماراتتار سۋ ىشىندە قالدى، سۋدىڭ ەڭ تەرەڭ جەرى ءبىر مەتردەن استى. ءبىر تۇرعىننىڭ سىرتتا شۇعىل جۇمىسى بار بولعاندىقتان، جەرگىلىكتى ءورت ءوشىرۋ تاراۋلارى سول اراعا بارىپ، بامبۇك سالمەن ونى وسى الەۋمەتتىك وڭىردەن الىپ شىقتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت