بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ىلە شەكارا قورعانىس قارۋلى ساقشىلارى قالىڭ قاردا جاتتىعۋ جاسادى(2)

2016.01.13 13:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ىلە شەكارا قورعانىس قارۋلى ساقشىلارى قالىڭ قاردا جاتتىعۋ جاسادى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت