بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇلىڭگىر قىسقى بالىق اۋلاۋ مەرەكەسىندە العاش اۋلانعان بالىق 396 مىڭ يۋانعا ساتىلدى

2016.01.18 10:51    حالىق تورابى، 18 – قاڭتار، بەيجيڭ. التاي اقپارات تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۋرىلتوعاي 10 – كەزەكتى ۇلىڭگىر كولىندە قىسقى بالىق اۋلاۋ مەرەكەسىندە العاش اۋعا تۇسكەن 18 كيلوگرام سالماقتاعى سازان بالىق باسەكەلەستىرە ساتۋ بارىسىندا 396 مىڭ يۋانعا ساتىلعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت