بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

موڭعۇلكۇرە اۋدانىنىڭ 2016 - جىلعى قىسقى قار - مۇز ساياحات مەرەكەسى وتكىزىلدى

2016.01.18 11:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 18 - قاڭتار، بەيجيڭ. 16 - قاڭتار كۇنى موڭعۇلكۇرە اۋدانىنىڭ «قىسقى ىڭكارلىق» اتىنداعى قار - مۇز ساياحات مەرەكەسى حانتاڭىر قار شاڭعى الاڭىندا شىمىلدىعىن اشتى. بۇل جولعى قار - مۇز ساياحات مەرەكەسى جەللەس قيمىلى 3 ايعا جالعاساتىن بولىپ، نەگىزىنەن قار - مۇز بايلىعىنا سۇيەنە وتىرىپ، قار - مۇز دەنە تاربيەسىن وتكىزۋ، قىسقى كورىنىستەن ءلاززاتتانۋ، سوعىم ونىمدەرى مادەنيەتى قاتارلى مازمۇنداردى قامتيدى. قار - مۇز ساياحات مەرەكەسىنىڭ اشىلۋى جەرگىلىكتى بۇقارانىڭ بوس ۋاقتتارىن بۇرىنعىداي ءبىر سارىندى ماعىناسىز وتكىزبەۋىنە مۇمكىندىك جاراتتى. ساحارا مادەنيەتىن بەينەلەنگەن ءبي، ات ويىندارى، قىز قۋار، كوكپار تارتۋ، قارلى الاڭداعى فۋتبول جارىسى، قاردا توپتىق نەكەلەنۋ، قار شاڭعى جارىسى قاتارلى باي مازمۇندى ويىن تۇرلەرى كورەرمەندەردى ەرەكشە جەلپىندىردى.

  كەل قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت