بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جياڭشي ولكەسى شاڭراۋ قالاسىندا تورسىلداق زاۆودىندا قوپارىلىس تۋىلدى

2016.01.20 15:03   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 20 – قاڭتار، بەيجيڭ. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، 20 – قاڭتار كۇنى ساعات نولدەن 30 مينۋت اينالاسىندا جياڭشي ولكەسى شاڭراۋ قالاسى گۋاڭفىڭ رايونى ياڭكوۋ قالاشىعى كۇنشان قىستاعىندا ءتۇستى تورسىلداق زاۆودىندا قوپارىلىس تۋىلدى. 20 – قاڭتار ساعات 4كە دەيىن شىرعالاڭدا 4 ادام دەرەكسىز كەتىپ، 4 ادام جارالاندى.

  جياڭشي ولكەلىك شۇعىل جاعدايلارعا توتەپ بەرۋ كەڭسەسى مەن گۋاڭفىڭ رايوندىق پارتكوم ۇگىت ءبولىمىنىڭ تانىستىرۋىنشا، سول جەردەگى حۇڭشىڭ ءتۇستى تورسىلداق زاۆودىنىڭ جارقىراۋىق مارجان ءوندىرۋ سەحىندا ءورت كەتىپ قوپارىلىس تۋىلۋى سەبەبىنەن تورسىلداق زاۆودىندا دا قوپارىلىس تۋىلعان، دەرەكسىز كەتكەن 4 ادام اسپاز، قاقپا كۇزەتشىسى جانە قويما كۇزەتشىسى قاتارلىلار.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت