بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كۇرليڭ جاستار ەرلەر گرۋپپاسىنىڭ ءبىرىنشى اينالىم جارىسى: حاربين كومانداسى ءۇرىمجى كومانداسىن جەڭدى

2016.01.20 15:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 20 – قاڭتار، بەيجيڭ. 19 – قاڭتار، حاربين كومانداسىنىڭ مۇشەسى لي حاۋران (سولدا) مەن فىڭ شو جارىس ۇستىندە مۇز سۇرتۋدە. سول كۇنى، مەملەكەتتىك 13 – كەزەكتى قىسقى دەنە تاربيە جارىسىنىڭ كۇرليڭ جاستار ەرلەر گرۋپپاسىنىڭ ءبىرىنشى اينالىم جارىسىندا، حاربين كومانداسى 6:5 ۇپايمەن ءۇرىمجى كومانداسىن جەڭدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت