بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«جۇڭگوداعى ەڭ كوركەم قىستاق» جياڭشي ولكەسى ۋيۋان اۋدانى كونە قىستاعىنىڭ قار جاۋعانداعى كوركەم كورىنىسى

2016.01.22 14:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 - قاڭتار، بەيجيڭ. 21 - قاڭتار كۇنى «جۇڭگوداعى ەڭ كوركەم قىستاق» جياڭشي ولكەسى ۋيۋان اۋدانى جياڭۋان قالاشىعى حۋاڭليڭ كونە قىستاعىندا العاشقى قار جاۋىپ، كونە قىستاقتىڭ كوركەم كورىنىسىن جاڭاشا ءبىر تۇسكە بولەپ، قالىڭ ساياحاتشىنى باۋرادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت