بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ايدىن كولدىڭ ارۋى ــ اققۋلار(7)

2016.02.14 16:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ەكىنشى ءبولىم: سابالاپ كولدىڭ بەتىن كوككە ورلەدى (7 - سۋرەتتەن 12 - سۋرەتكە دەيىن)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 【23】 【24】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت